Jani Ami Jani Alik Swapan Jiban Amar

Jani ami jani
Alik swapan jiban amar
Dukher sagar asim pathar
Jani ami jani
Amar kanna keha nahi shune
Prabhu kandi dibanishi
Bhagna hriday chira sathi mor
Tar sathe shudhu mishi