Dukhero Rajani Sheshe

Dukhero rajani sheshe
Shuk ese kahe hese
Priya mor nahi ar bhay
Hasir aral hate
Ashru gopane kahe
Mane rekho ami je ajay