Mrittyu Taran Abhoi Sharan

Mrittyu taran abhoi sharan nitya amiya dipti
Antare nam japi dina jam jachi shashwata tripti