Purna Kariya Ditechi Sampiya

Purna kariya ditechi sampiya
Shunya kariya patra
Jatabar dhali nahi hoi khali
Britha chesta matra
Ogo narayan shuna nibedan
Ahanger sima rekha
Dhuye muche diye nirmal kare
Antare dao dekha