Ami Ananta Asima Akasha Pratim

Ami ananta asima akasha pratim
Sundaro sundaro akkhoy
Ami akashe batashe
Shishu kala hashe
Amrita sanchoy