Anute Renute Sakala Tanute

Anute renute sakala tanute
Biraje amar pran
Ami madhumoy abhoy akkhoi
Shudhu kari madhu pan