Jadi Toma Chai Dekha Nahi Pai

Jadi toma chai
Dekha nahi pai
Jeyona tabu bhalo
Antare theke antaratama
Antara karo alo