Jishur Swapna Sarga Rajya

Jishur swapna sarga rajya
Bastabe rup dite
Narayan aj murta holen
Dhulimoy dharanite
Bidhatar joy dharanir joy
Bishwa bashir joy
Suchita hateche sata jugar
Ajike abhyudoy

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000