Kato Usha Elo Kato Usha Gelo

Kata usha elo kata usha gelo
Nahi ghuche ghuma ghor
Gyan ankhi hai nahi khule mor
Nahi khule hiya dor

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000