Jedike Phirai Ankhi

Jedike phirai ankhi
Ke jena balichhe daki
Britha bela baye jai
Jib kata asahai
Nayan mudiya rakhi
Aro ki shunite baki
Britha bela baye jai
Kena eta nirupai