Charan Pheligo Jiban Chhande

Charan pheligo jiban chhande
Nachiya uthichhe pran
Jagater dhuli mahiyan kari
Swarge karigo mlan
Prabhur kripai ananda sathi
Ananta abhijan