Ke Jai.. Amare Bale Jai Keno Ami Kandi

Ke jai ke jai ke jai amare bale jai
Kena ami kandi dibanishi hiya anginai

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000