Chitta Dolai Diye Dola

Chitta dolai diye dola
Eso duar achhe khola
Eso eso jyotir rathe
Phul bichana puta pathe
Karo amai atma bhola