Dake Amai Dake Dake Akash Dake Batas

Dake amai dake
Dake akash dake batas dake shashi tara
Dake shyamal nibir kanan dake jharna dhara
Hasi dake ashru dake dake khina sur
Dake prabhat sandhya dake dakichhe dupur
Sabai khunje khelar sathi dake amai ai
Charidike ekiy dhwani bela baye jai