Bhulite Diyona Tomar Charan

Bhulite diyona tomar charan
Bhulite diyona tomar nayan
Bhulite diyona tomar bachan
Bhulite diyona tomar swapan
Amar jibane amar marane
Ogo mor prananath
Laho laho pranipat
Bhulite diyone bhulite diyona bhulite diyona