Akashe Amar Batase Amar

Akashe amar batase amar ek ananta chetana
Hanibo nashibo nimeshe ajike dharanir ghana bedana

Sri Chinmoy, One thousand lotus petals, part 2, Aum Publications, New York, 2000