24. Jani prabhu jaina tomai jana

Jani prabhu jaina tomai jana
Taba dware tabu dibha hana
Kare jabo tabu aradhana
Moher pane kakhano chutbona