31. Khamar pravaha kripar pravaha

Khamar pravaha kripar pravaha
Jyotir pravaha name
Bhakati tarani pranati tatini
Nahi jena kabhu thame