Tomar Hasi Phute Prabhu Amar Chokher

Tomar hasi phute prabhu amar chokher jale
Amar hasi phutate chai tomar pada tale