Man Abhiman Kareche Kangal Amar Bhitar

Man abhiman kareche kangal
Amar bhitar jibane
Kandi shudhu hari
Amare nehari khudra malin chetane