Maner Manush Taito Tomai Bali Sakal

Maner manush taito tomai
Bali sakal gopan kothai
Tomai peye jiban nache
Jiban pela saphalata