Brishti Nahe Ei Je Prabhur Param Ashirbad

Brishti nahe eije prabhur param ashirbad
Muchhe gelo agyanatar amar aparadh