Udas Hate Chahina Go Ami Kabhu Udas

Udas hate chahina go ami kabhu udas
Udas hale keman kare karbo prabhur prakash