Nirbhai Jara Bhitare Bahire Jani Jara Nirbhai

Nirbhai jara bhitare bahire jani jara nirbhai
Tader jibane uthiche phutiya bidhatar maha joy