Bhay Kari Hai Bhay Kari Hai Dubte Hiyar

Bhay kari hai bhay kari hai dubte hiyar gabhire
Keman kare dekhte pabo amaratar rabire