Thamuk Ebar Amar Maner Chinta Rashi

Thamuk ebar amar maner chinta rashi thamuk
Ami habo prabhur bani karte sharan bhabuk