Pantha padapa Chhaye Shranta pathika Sama

Pantha padapa chhaye shranta pathika sama
Gyana mahiruha mule sharanagata
Artha paran khani tandra hata