Usha Agamane Dundubhi Baje

Usha agamane dundubhi baje
Moitri mantre je shakti raje
Tahar tulana bhashai byakta noi
Taito debata juga jug dare
Asuri aghat abahela kare
Sarba jiber karicho chittamoy