He Param Pita Usha Arunima

He param pita usha arunima
Prakash karibe tomar mahima
Sahasa khulibe jyotir toran khani
Ogo premamoya ei abhilash
More jadi dao shubha ashwas
Antare ar rahibena kono glani