Ei Dharanir Matir Asane Rakhibo Malati Tomar

Ei dharanir matir asane
Rakhibo malati tomar charane
Mrittyure joy karibe sarba jib
Tomar sparshe sakal karma
Baddha jiber sakal dharma
Nimeshe haibe shanta madhur shib