Nirash pashan Shosan Karite Khudra Latika

Nirash pashan shosan karite khudra latika duranchale
Dur diganta pantha dekhai base maramer marma tale