Karme Shanti Dharme Shanti Sparshe Shanti

Karme shanti dharme shanti sparshe shanti sukh
Milane shanti birahe shanti nitya shanti buk