Shanti.. Japiya Shanti Sagare Dubibo Shanti

Shanti shanti shanti japiya shanti sagare dubibo
Shanti chahigo hriday kanane phul haye phutibo