Shudhu Abhilash Ei Dharanir Nitya Nutan

Shudhu abhilash ei dharanir nitya nutan upakar
Tai hiya mama janai pranati taba paye mago anibar