Hiya Pure Bhakti Bhare Karechi Aj Gaman

Hiya pure bhakti bhare karechi aj gaman
Dekhte pelam param pita tomar sudha charan