Daman Karo Daman Karo Maner Praner

Daman karo daman karo maner praner chapalata
Jadi chaho ei jibane sudha saphalata