Mane Prane Saral Je Jan Mane Prane Saral

Mane prane saral je jan mane prane saral
Se je habe param pitar maha sadhak asal