Sandhya Pradip Jwalai Ami Sandhya Pradip

Sandhya pradip jwalai ami sandhya pradip
Tahar majhe nache amar praner adhip