Jani Jani Hiyar Khudha Barai Tibra Jani Jiban

Jani jani hiyar khudha barai tibra jani
Jiban pathe badhar bandhan taito nahi mani