Akarane Prabhu Dharanir Buke

Akarane prabhu dharanir buke peyechi ashesh aghat
Eso eso prabhu niye eso aji nutan jiban prabhat