Nahi Jani Keman Kare Amar Jiban Atmaswar

Nahi jani keman kare amar jiban atmaswar
Jiban amar halo je hai malin atar bojhabhar