Hiyar Duar Khola Aji Hiyar Duar Khola Sabar

Hiyar duar khola aji hiyar duar khola
Sabar jiban tushbo aji haye atma bhola