Chokh Khulilo Tomar Gane Chokh Khulilo

Chikh khulilo tomar gane
Chokh khulilo tomar dhyane
Chokh khulilo tomai pete
Chokh khulilo amai dite