Pir Vilayat Khan

He saumitra he premik vir
Pir Vilayat Pir
Animesh hiya muchhaite chaha
Dharar ashru nir
Bhitare bahire abhinava hasi
Rupantarer Krishner banshi
Dyulok garima bhulok mahima
Sanatan gati sthir