Abishwashe Sima Nai

Abishwase sima nai sima nai
Tabu kena hetha hate chale nahi jai
Bidhatar lagi manar apaman
Dibe more jani amarar sandhan