Agni Sadhak Agni Sadhika Mora

Agni sadhak agni sadhika mora
Maha bharater jagya-bahni ghora
Amara nashibo ama rajanir kaya
Rakhibo sudure maha bandhana chhaya