Akash Nithur Batas Nithur

Akash nithur batas nithur
Nithur dharar pran
Urdhe nimne durdam nirmam
Pralay anal ban