Chitta Dolai Duli Bale Bhoi Karina

Chitta dolai duli bale
Bhoy karina halahale
Bhitar bahir asim khudha
Lobhechhe aj atma sudha