20. Diner sheshe rater sheshe

Diner sheshe rater sheshe
Ke amare dakbe
Ke amare apan kare
Hriday tale bandhbe
Se je amar premer thakur
Amar nabhe surjya
Ami tahar urai nishan
Bajai tahar turjya