Jadu Madhu Khoka Bola Gurur Kripa Dola

Jadu madhu khoka bola
Gurur kripa dola
Jamuna sadhu lochana
Gurur ankhi santana